Regulamin tekst jednolity z dnia 19.01.2017 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs pod nazwą Mikrogranty „Dobre sąsiedztwo” trwa od 15 lutego do 29 marca 2017 roku. Podzielony jest na dwie fazy:
  a) pierwsza – zgłaszanie projektów przez uczestników: od 15 lutego do 10 marca 2017 r. b) druga – głosowanie internautów: od 13 do 29 marca 2016 r.
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszych projektów w zakresie działań skierowanych do społeczności lokalnej, które wpłyną na poprawę życia oraz wzmocnienie relacji sąsiedzkich mieszkańców dzielnicy (działalność sportowa, edukacyjna bądź działalność na rzecz społeczności lokalnych, ochrony środowiska naturalnego, poprawy infrastruktury miejskiej itp.) wg zasady „tworzenie lepszych warunków życia dla mieszkańców dzielnicy Łazarz”.
 3. Obszarem, na którym prowadzony jest konkurs, objęta jest dzielnica Łazarz w m. Poznaniu.

§ 2. Organizator

 1. Organizatorem konkursu jest Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000227270
 2. Fundatorem nagród jest Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
 3. Administratorem konkursu jest Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.

§ 3. Obowiązujące przepisy

 1. Niniejszy regulamin publikowany jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki zamieszczonej pod adresem www.dobresasiedztwo.pl w zakładce „Łazarz” oraz dostępny jest w siedzibie Budimeksu Nieruchomości Sp. z o.o. Opublikowanie regulaminu lub jakiejkolwiek zmiany do regulaminu w formach i miejscach opisanych powyżej oznacza ich podanie do publicznej wiadomości i do wiadomości uczestników. Każda tak opublikowana zmiana wiąże uczestników od chwili jej opublikowania.
 2. Rejestracja uczestnika w konkursie odbywa się za pomocą formularza na stronie www.dobresasiedztwo.pl i oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zasad jego zmian.
 3. Niniejszy konkurs odbywa się zgodnie z regulaminem i przepisami obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych i nie zawiera elementów losowych.

§ 4. Uczestnicy

 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące swoją działalność na terenie Łazarza w Poznaniu, mające pełną zdolność do czynności prawnych i wyrażające zgody prawne podczas przyłączenia się do konkursu.
 2. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby fizyczne, pracownicy lub współpracownicy organizatora, osoby świadczące usługi dla organizatora lub osoby bezpośrednio zaangażowane w prowadzenie konkursu oraz wstępni, zstępni, małżonkowie lub rodzeństwo takich osób.

§ 5. Zasady konkursu

 1. Uczestnicy przystępują do konkursu na stronie www.dobresasiedztwo.pl.
 2. Każdy uczestnik może zamieścić jeden projekt.
 3. Zgłoszenie projektu odbywa się poprzez formularz.
 4. Tematyka projektów to: wymyślenie działań skierowanych do społeczności lokalnej, które wpłyną na poprawę życia oraz wzmocnienie relacji sąsiedzkich mieszkańców dzielnicy.
 5. Projekt musi być zatytułowany oraz opisany. Do projektu można załączyć zdjęcie, grafikę.
 6. Projekty przed ich umieszczeniem na stronie www.dobresasiedztwo.pl weryfikuje organizator.
 7. Do głosowanie trafiają projekty, które przeszły pozytywną weryfikację, tj. spełniające zasady regulaminu. Jeżeli projekt dotyczy nieruchomości niebędących własnością uczestnika, uczestnik zapewni tytuł prawny do nieruchomości umożliwiający realizację projektu.
 8. Strona www.dobresasiedztwo.pl zawiera aplikację do głosowania przez osoby (internautów) odwiedzające stronę.
 9. Każda osoba może oddać po jednym głosie na jeden projekt w ciągu doby.
 10. Konkurs wygrywają uczestnicy, których projekty uzyskają największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym.
 11. Z trzema uczestnikami, których projekty zdobyły największą liczbę głosów internautów, organizator przewiduje możliwość zawarcia umowy, o której mowa w § 6.
 12. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do 31 marca 2017 roku na stronie www.dobresasiedztwo.pl.

§ 6. Nagrody
Nagrodą w konkursie jest możliwość podpisania z trzema uczestnikami, których projekty zdobyły największą liczbę głosów, umowy określającej m. in. wysokość kwoty, jaką organizator przekaże na realizację projektu (3 x 3.000 zł), czas na realizację projektu, termin przekazania środków oraz sposób udokumentowania realizacji projektu. Podpisanie umowy powinno nastąpić w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników.

§ 7. Prawa autorskie

 1. Przesyłając projekt za pośrednictwem strony www.dobresasiedztwo.pl uczestnik konkursu upoważnia Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. do weryfikacji projektu przez jury, a po pozytywnej weryfikacji – do udostępniania go na stronie www.dobresasiedztwo.pl w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 2. Uczestnik, któremu przyznano darowiznę, przenosi na Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. autorskie prawa majątkowe w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przeniesienie praw obejmuje:
  a) Pola eksploatacji opisane w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. w szczególności prawo do rozpowszechniania, odtwarzania, powielania każdą możliwą techniką, utrwalania, publicznego udostępniania przedmiotu umowy, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  b) Prawo dowolnego wykorzystania projektów (opisów, materiałów graficznych) do celów promocyjnych, reklamowych lub marketingowych.

§ 8. Dane osobowe

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa; dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celu marketingu usług własnych administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie zmianę danych powinno zostać wysłane listem polecony na adres Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres warszawa@budimex.pl. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

§ 9. Odpowiedzialność uczestnika

 1. Uczestnik odpowiada za swoje działania i zaniechania na zasadach ogólnych. Niezależnie od odpowiedzialności na zasadach ogólnych.
 2. Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia przy wykonywaniu przedmiotu konkursu praw autorskich lub praw pokrewnych osób trzecich i zwalnia z takiej odpowiedzialności Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. i jest obowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości w tym zwrotu uzasadnionych kosztów i wydatków obrony przed takimi roszczeniami.
 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność ze wszelkie roszczenia osób trzecich związane ze zgłoszeniem projektu na stronie www.dobresasiedztwo.pl, w szczególności roszczenia o naruszenie dóbr osobistych, roszczenia odszkodowawcze, itp., zwalnia z takiej odpowiedzialności Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. i jest obowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości w tym zwrotu uzasadnionych kosztów i wydatków obrony przed takimi roszczeniami.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia projektu, jeżeli w ocenie organizatora taki projekt narusza zasady prawa, kultury lub dobrych obyczajów, ma charakter rasistowski, nieobyczajny lub zniesławiający lub dyskryminujący z uwagi na inne cechy. W takim wypadku organizator powiadomi danego uczestnika o swojej decyzji zwięzłym uzasadnieniem.